???SkipToContent???

Rhoddwyr byw

Rhoddwyr byw

Rhoddwr byw yw person sy’n rhoi un o’i arennau iach neu ran o’i afu/iau, ysgyfaint neu goluddyn bach i rywun arall, tra bydd yn dal yn fyw.

Gall bod yn rhoddwr byw achub bywyd rhywun y mae ei organau wedi methu ac y mae arno angen trawsblaniad. Gallai’r person hwnnw fod yn gyfaill neu’n aelod o’r teulu, neu’n rhywun nad yw’n ei adnabod.

O safbwynt y sawl sy’n derbyn aren, mae manteision i gael aren gan roddwr byw, gan gynnwys:

  • Llawer llai o amser aros; gall trawsblaniadau ddigwydd yn gynt, pan fo’r sawl sy’n derbyn yr aren yn iachach – a gall hynny yn ei dro ei helpu i wella’n gynt. Gellir trefnu trawsblaniad gan roddwr byw o fewn rhai misoedd os oes rhoddwr addas ar gael.
  • Osgoi dialysis yn llwyr; mae’n bosibl osgoi dialysis yn llwyr os oes gennych roddwr byw addas y gellir ei asesu cyn i glefyd yr arennau waethygu.
  • Bydd y rhai sy’n derbyn aren cyn gorfod cael dialysis fel rheol yn byw yn hirach na’r rhai nad ydynt mor ffodus.
  • Mae hefyd yn caniatáu i’r llawdriniaeth gael ei threfnu ar adeg gyfleus i’r person sy’n rhoi a’r person sy’n derbyn yr organ, a’r tîm clinigol.

Pwy all fod yn rhoddwr byw?

Unrhyw berson iach sy’n gwirfoddoli i roi organ neu ran o organ. Rhaid i unrhyw un sy’n gwirfoddoli i fod yn rhoddwr byw gael cyfres o brofion. Mae hyn er mwyn i’r tîm meddygol allu bod yn gwbl sicr eich bod yn iach ac yn addas i roi organau. Mae eich iechyd a’ch diogelwch yn bwysig ac nid yw pawb yn addas.

Unrhyw berson iach sy’n gwirfoddoli i roi organ neu ran o organ. Rhaid i unrhyw un sy’n gwirfoddoli i fod yn rhoddwr byw gael cyfres o brofion. Mae hyn er mwyn i’r tîm meddygol allu bod yn gwbl sicr eich bod yn iach ac yn addas i roi organau. Mae eich iechyd a’ch diogelwch yn bwysig ac nid yw pawb yn addas.

Mae iechyd y rhoddwr a pha mor agos mae’n cyfateb i’r person sy’n aros am organ yn bwysicach.

Os byddwch yn gwirfoddoli, gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg – hyd at y llawdriniaeth.

Dod yn rhoddwr byw

Dylai unrhyw un sydd am fod yn rhoddwr byw siarad â’r cydlynydd trawsblaniadau byw yn yr Uned Drawsblaniadau agosaf.

Yn y De, cysylltwch â:
029 20746 432 neu Live.Donor.cav@wales.nhs.uk

Yn y Gogledd, cysylltwch â:
Living Transplant Coordinator
Renal Transplant Unit
Royal Liverpool University Hospital
Prescot Street
Liverpool
L7 8XP

0151 706 4725

Dolenni perthnasol

Cwestiynau cyffredin am roddwyr byw