???SkipToContent???

I bwy y bydd y newid i'r gyfraith yn berthnasol?

I bwy y bydd y newid i'r gyfraith yn berthnasol?

Bydd y system newydd ar gyfer rhoi organau yn effeithio ar bawb dros 18 oed sy'n byw ac yn marw yng Nghymru.

Eithriadau

Ni yw’r system newydd yn berthnasol i rai unigolion.

Rhaid ichi fyw yng Nghymru o'ch gwirfodd. Felly, ni fydd cydsyniad tybiedig  yn berthnasol i aelodau o'r lluoedd arfog na charcharorion.

Os nad yw’r gallu gan unigolion i ddeall y system newydd, ni chymerir yn ganiataol eu bod wedi cydsynio i roi eu horganau. Ni fydd y system yn berthnasol i bobl na fu’r gallu ganddynt erioed i ddeall cydsyniad tybiedig, er enghraifft pobl ag anableddau dysgu difrifol. Ni fydd yn berthnasol chwaith i bobl sydd wedi datblygu cyflwr sy'n eu hatal rhag deall y system,  megis dementia.

A yw'r system newydd yn berthnasol i mi?

Bydd angen ichi fod yn 18 oed a throsodd ac wedi byw yng Nghymru am fwy na 12 mis er mwyn i gydsyniad tybiedig  fod yn gymwys. Gall fod yn gymwys ichi os ydych:

  • yn fyfyriwr
  • yn unigolyn sy'n gweithio yng Nghymru am gyfnod penodol, os yw hwnnw dros 12 mis
  • yn rhan o deulu aelodau sy'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac wedi symud i Gymru i fyw gyda nhw

I'r rhan fwyaf o bobl, bydd yn amlwg a ydynt yn preswylio yng Nghymru neu'n ystyried mai Cymru yw eu cartref.

Neilltuwch amser i siarad â'ch teulu am eich penderfyniad o ran rhoi organau. Bydd yn eich helpu i wybod y caiff eich dymuniadau eu parchu a gall helpu i wneud unrhyw benderfyniad yn haws i'ch teulu - p'un a ydych o'r farn mai Cymru yw eich cartref ai peidio.

Er mwyn i gydsyniad tybiedig  fod yn gymwys, bydd angen ichi fyw a marw yng Nghymru.

Cewch eich trin fel pe baech am fod yn rhoddwr organau oni bai:

  • eich wedi cofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr (optio i mewn) neu
  • eich bod wedi cofrestru penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr (optio allan) neu
  • eich bod wedi penodi cynrychiolydd i wneud penderfyniad ar gydsynio ar eich rhan neu
  • nad oes gennych y gallu i ddeall y system newydd o gydsyniad tybiedig neu  
  • eich bod wedi dweud wrth rywun agos atoch eich bod yn gwrthwynebu, a'u bod hwythau’n  codi hynny ar ôl ichi farw.

 

Dolenni perthnasol

Beth sydd wedi newid?

Ar 1 Rhagfyr 2015, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno system feddal o optio allan ar gyfer rhoi organau a meinweoedd.

Pam newid y system?

Yn 2014/15, bu farw 14 o bobl yng Nghymru  wrth iddynt aros am drawsblaniad organ, gan na lwyddwyd i ddod o hyd i roddwr.

1 Rhagfyr 2015.Y diwrnod pan newidiwyd y ffordd o ddod yn rhoddwr organau yng Nghymru.

diwrnod nes bydd y ffordd rydych yn dod yn rhoddwr organau yng Nghymru yn newid.

1 Rhagfyr 2015

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei hanfon yn ddiogel ac yn uniongyrchol i Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG. Gallwch weld eu datganiad am ddiogelu data ar eu gwefan

 

Siaradwch amdano

Letting people know

Gwnewch amser i siarad.

Gall dewis cofrestru penderfyniad achub cymaint o fywydau, ond mae'n bwysig bod eich ffrindiau a'ch teulu yn gwybod am eich penderfyniad hefyd