???SkipToContent???

Rhoi Organau Cymru

Rhoi Organau Cymru

 
 • Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau
 • Pam newid y system?
Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Rwyf am fod yn rhoddwr organau:

Optio i mewn

Gallwch gofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr organau

Drwy gofrestru eich dewis i fod yn rhoddwr, gallwch ddewis rhoi pob organ neu ddim ond rhai organau penodol.

Cofrestrwch benderfyniad i fod yn rhoddwr

Gwneud dim

Nid oes gennych unrhyw wrthwynebiad i ddod yn rhoddwr organau

Os nad ydych wedi cofnodi penderfyniad i roi organau (optio i mewn neu optio allan) ar Gofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG, ystyrir nad oes gennych wrthwynebiad i roi unrhyw un o'ch organau. Gelwir hyn yn "gydsyniad tybiedig".

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Nid wyf am fod yn rhoddwr organau:

Optio allan

Gallwch gofrestru penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau

Gallwch gofrestru'ch penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn sôn wrth eich anwyliaid am eich penderfyniad am roi organau, fel y gallant hwy sicrhau bod y penderfyniad yn cael ei barchu. Gallwch newid eich meddwl am roi organau unrhyw bryd.

Cofrestrwch benderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr
 
Pam newid y system?

Pam newid y system?

Mae prinder mawr o organau ar gyfer trawsblaniadau yng Nghymru a'r DU. Yn 2014-15, bu farw 14 o bobl yng Nghymru tra'r oeddent yn aros am drawsblaniad.

Mae Rhoi Organau yn beth prin. Llai nag un y cant o bobl Cymru sy’n marw mewn modd sy'n eu galluogi i roi eu horganau. Rheswm arall dros y prinder yw bod llawer o deuluoedd yn dweud Na i roi organau os nad ydynt yn gwybod a oedd eu hanwyliaid yn dymuno i hynny ddigwydd.

Bydd y system newydd yn gliriach i bawb. Os cysylltir ag aelodau'r teulu ynghylch rhoi organau, byddant yn gwybod y gallai eu hanwyliaid fod wedi optio allan ond eu bod wedi dewis peidio â gwneud.

Os nad ydych wedi cofnodi penderfyniad i roi organau (optio i mewn neu optio allan), ystyrir nad oes gennych wrthwynebiad i ddod yn rhoddwr organau.
Gelwir hyn yn "gydsyniad tybiedig".

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

 • Neu ffoniwch 0300 123 23 23

  Bydd galwadau i’r llinell ffôn yma yn cael eu hateb gan Wasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG.
  Mae’r llinellau ar agor 24 awr y dydd drwy'r flwyddyn
  Codir tâl yn ôl cyfradd eich contract am alwadau lleol.

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei hanfon yn ddiogel ac yn uniongyrchol i Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG. Gallwch weld eu datganiad am ddiogelu data ar eu gwefan.

ffaith
 • Mae dros 7000 o bobl yn aros am drawsblaniad yn y DU

 • Gall un rhoddwr achub hyd at 9 o fywydau

 • Nid yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n dod yn rhoddwyr ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau

 • Mae gan y DU un o'r cyfraddau uchaf o deuluoedd sy'n gwrthod cydsynio i roi organau

 • Dim ond 35% o bobl yng Nghymru sydd ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau

Myth
 • Dwi'n rhy hen i fod yn rhoddwr, fyddech chi ddim eisiau fy organau i!

  Darllenwch fwy
 • Mae gen i broblemau iechyd hirdymor, felly does dim ffordd alla i roi. Fyddan nhw ddim eisiau fy organau i!

  Darllenwch fwy
 • Fydd meddygon ddim yn gwneud digon i'm hachub os bydda i'n ymuno â'r Gofrestr Rhoddwyr Organau. Bydd mwy o ddiddordeb ganddyn nhw mewn cymryd fy organau i achub rhywun arall.

  Darllenwch fwy
 • Mae bod yn rhoddwr yn mynd yn groes i'm crefydd.

  Darllenwch fwy
 • Does dim angen i mi sôn wrth fy nheulu am fy nymuniad i fod yn rhoddwr gan ei fod wedi'i ysgrifennu yn fy ewyllys.

  Darllenwch fwy

Rhoi Organau o 2015

Cwestiynau ac atebion am y system newydd o roi organau.

Mwy o wybodaeth

I bwy mae'r system newydd yn gymwys?

Mae'n effeithio ar bob oedolyn sy'n byw ac yn marw yng Nghymru.

Darllenwch fwy

Dolenni perthnasol

Siarad am roi organau. Does wybod pryd y gallai effeithio arnoch chi.
Peidiwch ag aros! Rhowch amser i siarad.
Pwysigrwydd rhoi amser i siarad.
Mae Angela Mary Bradley-Kidd (66) o Faenorbŷr, Dinbych-y-pysgod, wedi cefnogi rhoi organau ers i’w mab Charlie farw.
Mae Patricia Howells (70) o Abertyleri’n gwybod mor bwysig yw trafod eich penderfyniad Rhoi Organau gydag anwyliaid, ar ôl iddi roi organau’i gŵr Leonard.
Rhoi organau’n darparu cysur mewn galar