???SkipToContent???

Rhoi Organau Cymru

Rhoi Organau Cymru

1 Rhagfyr 2015. Y diwrnod pan newidiwyd y ffordd o ddod yn rhoddwr organau yng Nghymru.

diwrnod nes bydd y ffordd rydych yn dod yn rhoddwr organau yng Nghymru yn newid.

O 1 Rhagfyr 2015 ymlaen, bydd y ffordd rydym yn dewis dod yn rhoddwyr organau yn newid. Nawr yw’r amser inni ddeall beth mae hyn yn ei olygu a siarad amdano gyda’n hanwyliaid.

 • Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau
 • Pam newid y system?
Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Rwyf am fod yn rhoddwr organau:

Optio i mewn

Gallwch gofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr organau

Drwy gofrestru eich dewis i fod yn rhoddwr, gallwch ddewis rhoi pob organ neu ddim ond rhai organau penodol.

Cofrestrwch benderfyniad i fod yn rhoddwr

Gwneud dim

Nid oes gennych unrhyw wrthwynebiad i ddod yn rhoddwr organau

Ar ôl 1 Rhagfyr 2015, os nad ydych wedi cofnodi penderfyniad i roi organau (optio i mewn neu optio allan) ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG, ystyrir nad oes gennych wrthwynebiad i roi unrhyw un o’ch organau. Gelwir hyn yn "gydsyniad tybiedig".

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Nid wyf am fod yn rhoddwr organau:

Optio allan

Gallwch gofrestru penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau

Am y tro cyntaf, gallwch nawr gofrestru eich penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn sôn wrth eich anwyliaid am eich penderfyniad am roi organau, fel y gallant hwy sicrhau bod y penderfyniad yn cael ei barchu.Gallwch newid eich penderfyniad am roi organau unrhyw bryd.

Cofrestrwch benderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr
Pam newid y system?

Pam newid y system?

Mae prinder mawr o organau ar gyfer trawsblaniadau yng Nghymru a ledled y DU. Yn 2012-13, bu farw 36 o bobl yng Nghymru tra’r oeddent yn aros am drawsblaniad.

Mae Rhoi Organau yn beth prin. Mae llai nag un y cant o bobl Cymru yn marw mewn modd sy’n caniatáu iddynt allu rhoi eu horganau. Rheswm arall dros y prinder yw bod llawer o deuluoedd yn dweud Na i roi organau os nad ydynt yn gwybod a yw eu hanwyliaid am roi organau.

Bydd y system newydd yn gliriach i bawb. Os cysylltir ag aelodau’r teulu ynghylch rhoi organau, byddant yn gwybod y gallai eu hanwyliaid fod wedi optio allan ond eu bod wedi dewis peidio â gwneud.

Gwyliwch ein hysbyseb teledu

Cofiwch neilltuo amser i siarad â'ch teulu a'ch ffrindiau er mwyn iddynt fod yn ymwybodol o'ch dymuniadau. Pe byddai’n bosibl i chi roi eich organau, byddai eich teulu a’ch ffrindiau bob amser yn cael eu cynnwys. Os oeddent yn gwybod nad oeddech am fod yn rhoddwr organau, gallent ddweud hynny.

Stori Teddy Teresa a Alan Wilkin Shahab Miah a Yusha Mohammed Jan a Will Rogers Laura a Ava Raffour

Eich Straeon

"Mae gwybod bod rhan o'ch anwylyd yn parhau o fewn rhywun arall yn gysur. Os yw hyn yn stopio unrhyw berson arall rhag mynd drwy'r un peth, yna gall hyn ond fod yn dda. Roedd gan fywyd Teddy rôl bwysig iawn i'w chwarae."

Jess Evans

Darllenwch y stori lawn

"Roedd colli Claire yn ergyd erchyll ac annisgwyl. Roedden ni’n falch ei bod hi wedi mynegi ei theimladau drwy’r gofrestr. Fydden ni byth wedi breuddwydio mynd yn groes i’w dymuniadau."

Teresa a Alan Wilkin

Darllenwch y stori lawn

"Mae angen chwalu llawer o fythau mewn rhai cymunedau. Er enghraifft, mae rhai pobl yn credu bod rhai crefyddau, fel Islam, yn erbyn rhoi organau."

Shahab Miah a Yusha Mohammed

Darllenwch y stori lawn

"I mi, mae'n gwbl amlwg. Os nad ydych eisiau rhoi, byddwch yn gallu optio allan, ond os ydych eisiau rhoi, fydd dim angen i chi wneud dim gan y bydd y ddeddf newydd yn eich trin fel rhywun sy'n hapus i roi organau."

Jan a Will Rogers

Darllenwch y stori lawn

"I ni, mae rhoi organau yn gyfystyr â'r canlynol; os ydych chi'n fodlon cymryd, fe ddylech fod yn fodlon rhoi. Mae mor syml â hynny."

Laura a Ava Raffour

Darllenwch y stori lawn

Ar ôl 1 Rhagfyr 2015, os nad ydych wedi cofnodi penderfyniad i roi organau (optio i mewn neu optio allan) ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG, ystyrir nad oes gennych wrthwynebiad i roi unrhyw un o’ch organau.
Gelwir hyn yn "gydsyniad tybiedig".

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

 • Neu ffoniwch 0300 123 23 23

  Mae llinellau ar agor 24 awr y dydd drwy'r flwyddyn.
  Codir tâl yn ôl cyfradd eich contract am alwadau lleol.

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei hanfon yn ddiogel ac yn uniongyrchol i Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG. Gallwch weld eu datganiad am ddiogelu data ar eu gwefan

ffaith
 • Mae dros 7000 o bobl yn aros am drawsblaniad yn y DU

 • Gall un rhoddwr achub hyd at 9 o fywydau

 • Nid yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n dod yn rhoddwyr ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau

 • Mae gan y DU un o'r cyfraddau uchaf o deuluoedd sy'n gwrthod cydsynio i roi organau

 • Dim ond 32% o bobl yng Nghymru sydd ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau

Myth
 • Dwi'n rhy hen i fod yn rhoddwr, fyddech chi ddim eisiau fy organau i!

  Darllenwch fwy
 • Mae gen i broblemau iechyd hirdymor, felly does dim ffordd alla i roi. Fyddan nhw ddim eisiau fy organau i!

  Darllenwch fwy
 • Fydd meddygon ddim yn gwneud digon i'm hachub os bydda i'n ymuno â'r Gofrestr Rhoddwyr Organau. Bydd mwy o ddiddordeb ganddyn nhw mewn cymryd fy organau i achub rhywun arall.

  Darllenwch fwy
 • Mae bod yn rhoddwr yn mynd yn groes i'm crefydd.

  Darllenwch fwy
 • Does dim angen i mi sôn wrth fy nheulu am fy nymuniad i fod yn rhoddwr gan ei fod wedi'i ysgrifennu yn fy ewyllys.

  Darllenwch fwy

Rhoi Organau o 2015.

Rydym yn ateb eich cwestiynau ar y ddeddf newydd ac yn dweud sut y bydd y system o roi organau yn gweithio o 1af Rhagfyr 2015.

Mwy o wybodaeth

I bwy y bydd y system newydd yn gymwys?

Bydd yn effeithio ar bob oedolyn sy'n byw ac yn marw yng Nghymru.

Darllenwch fwy