???SkipToContent???

Rhoi Organau Cymru

Rhoi Organau Cymru

 
 • Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau
 • Pam newid y system?
Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Rwyf am fod yn rhoddwr organau:

Optio i mewn

Gallwch gofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr organau

Drwy gofrestru eich dewis i fod yn rhoddwr, gallwch ddewis rhoi pob organ neu ddim ond rhai organau penodol.

Cofrestrwch benderfyniad i fod yn rhoddwr

Gwneud dim

Nid oes gennych unrhyw wrthwynebiad i ddod yn rhoddwr organau

Os nad ydych wedi cofnodi penderfyniad i roi organau (optio i mewn neu optio allan) ar Gofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG, ystyrir nad oes gennych wrthwynebiad i roi unrhyw un o'ch organau. Gelwir hyn yn "gydsyniad tybiedig".

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Nid wyf am fod yn rhoddwr organau:

Optio allan

Gallwch gofrestru penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau

Gallwch gofrestru'ch penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn sôn wrth eich anwyliaid am eich penderfyniad am roi organau, fel y gallant hwy sicrhau bod y penderfyniad yn cael ei barchu. Gallwch newid eich meddwl am roi organau unrhyw bryd.

Cofrestrwch benderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr
 
Pam newid y system?

Pam newid y system?

Mae prinder mawr o organau ar gyfer trawsblaniadau yng Nghymru a'r DU. Yn 2014-15, bu farw 14 o bobl yng Nghymru tra'r oeddent yn aros am drawsblaniad.

Mae Rhoi Organau yn beth prin. Llai nag un y cant o bobl Cymru sy’n marw mewn modd sy'n eu galluogi i roi eu horganau. Rheswm arall dros y prinder yw bod llawer o deuluoedd yn dweud Na i roi organau os nad ydynt yn gwybod a oedd eu hanwyliaid yn dymuno i hynny ddigwydd.

Bydd y system newydd yn gliriach i bawb. Os cysylltir ag aelodau'r teulu ynghylch rhoi organau, byddant yn gwybod y gallai eu hanwyliaid fod wedi optio allan ond eu bod wedi dewis peidio â gwneud.

Gwyliwch ein hysbyseb teledu

Cofiwch neilltuo amser i siarad â'ch teulu a'ch ffrindiau er mwyn iddynt fod yn ymwybodol o'ch dymuniadau. Pe byddai'n bosibl i chi roi eich organau, byddai eich teulu a'ch ffrindiau bob amser yn cael eu cynnwys. Os oeddent yn gwybod nad oeddech am fod yn rhoddwr organau, gallent ddweud hynny.

Os nad ydych wedi cofnodi penderfyniad i roi organau (optio i mewn neu optio allan), ystyrir nad oes gennych wrthwynebiad i ddod yn rhoddwr organau.
Gelwir hyn yn "gydsyniad tybiedig".

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

 • Neu ffoniwch 0300 123 23 23

  Bydd galwadau i’r llinell ffôn yma yn cael eu hateb gan Wasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG.
  Mae’r llinellau ar agor 24 awr y dydd drwy'r flwyddyn
  Codir tâl yn ôl cyfradd eich contract am alwadau lleol.

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei hanfon yn ddiogel ac yn uniongyrchol i Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG. Gallwch weld eu datganiad am ddiogelu data ar eu gwefan.

ffaith
 • Mae dros 7000 o bobl yn aros am drawsblaniad yn y DU

 • Gall un rhoddwr achub hyd at 9 o fywydau

 • Nid yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n dod yn rhoddwyr ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau

 • Mae gan y DU un o'r cyfraddau uchaf o deuluoedd sy'n gwrthod cydsynio i roi organau

 • Dim ond 35% o bobl yng Nghymru sydd ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau

Myth
 • Dwi'n rhy hen i fod yn rhoddwr, fyddech chi ddim eisiau fy organau i!

  Darllenwch fwy
 • Mae gen i broblemau iechyd hirdymor, felly does dim ffordd alla i roi. Fyddan nhw ddim eisiau fy organau i!

  Darllenwch fwy
 • Fydd meddygon ddim yn gwneud digon i'm hachub os bydda i'n ymuno â'r Gofrestr Rhoddwyr Organau. Bydd mwy o ddiddordeb ganddyn nhw mewn cymryd fy organau i achub rhywun arall.

  Darllenwch fwy
 • Mae bod yn rhoddwr yn mynd yn groes i'm crefydd.

  Darllenwch fwy
 • Does dim angen i mi sôn wrth fy nheulu am fy nymuniad i fod yn rhoddwr gan ei fod wedi'i ysgrifennu yn fy ewyllys.

  Darllenwch fwy

Rhoi Organau o 2015

Cwestiynau ac atebion am y system newydd o roi organau.

Mwy o wybodaeth

I bwy mae'r system newydd yn gymwys?

Mae'n effeithio ar bob oedolyn sy'n byw ac yn marw yng Nghymru.

Darllenwch fwy

Dolenni perthnasol

Nid oedd Robin ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau, ond diolch i sgwrs bwysig iawn rhyngddo ef a'i wraig, roedd wedi gallu achub pedwar bywyd pan fu farw'n drist iawn.
Roedd Rebecca yn ffit ac yn iach ond un diwrnod, aeth yn sâl. Dirywiodd yn gyflym ac aethpwyd â hi i'r ysbyty. Diolch byth, derbyniodd drawsblaniad y galon, gydag wythnos i fyw yn unig.
Gobeithio y bydd stori ein teulu yn dangos i bobl y ffordd y gall rhodd organau yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr a phwysleisio'r pwysigrwydd i bobl drafod eu dymuniadau gyda'u hanwyliaid.
Nid oedd y pencampwr paffiwr pwysau canol Tom erioed wedi ystyried rhoi organau. Fodd bynnag, mae'r newid yn y gyfraith yng Nghymru wedi ei annog i feddwl am ei dewis personol ei hun.
Daeth yr alwad i Richard Jones ar Ddydd Nadolig 2003. Ar ôl aros am drawsblaniad aren am dros bum mlynedd, meddyliodd, ar y dechrau, mae jôc ydoedd.
I Harriett, perchennog y New York Deli yng Nghaerdydd, mae rhoi organau yn rhywbeth mae hi wedi meddwl am yn aml ers i'w gwr farw o diwmor yr ymennydd 30 mlynedd yn ôl.