Skip to content

Rhoi Organau Cymru

Rhoi Organau Cymru

1 Rhagfyr 2015. Y diwrnod pan newidiwyd y ffordd o ddod yn rhoddwr organau yng Nghymru.

diwrnod nes bydd y ffordd rydych yn dod yn rhoddwr organau yng Nghymru yn newid.

O 1 Rhagfyr 2015 ymlaen, bydd y ffordd rydym yn dewis dod yn rhoddwyr organau yn newid. Nawr yw’r amser inni ddeall beth mae hyn yn ei olygu a siarad amdano gyda’n hanwyliaid.

 • Sut mae'r system Rhoi Organau yn newid yng Nghymru?
 • Pam?
 • Beth sydd angen i mi ei wneud?
Sut mae'r system Rhoi Organau yn newid yng Nghymru?

Sut mae'r system Rhoi Organau yn newid yng Nghymru?

Yng Nghymru, caiff Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 ei chyflwyno. Bydd y Ddeddf yn cyflwyno system feddal o optio allan o gydsynio i roi organau a meinweoedd yr ymadawedig o 1af Rhagfyr 2015.

Pam?

Pam?

Dim ond 40%

Dim ond 40% o bobl yng Nghymru sydd wedi trafod eu penderfyniad o ran rhoi organau gyda'u teulu.

Mae gan y DU un o'r cyfraddau uchaf o deuluoedd sy'n gwrthod cydsynio i roi organau yn Ewrop. Mae hyn oherwydd pan nad yw teulu yn ymwybodol o benderfyniad eu hanwyliaid i roi organau, maent yn dueddol o ddweud na.

Bydd y gyfraith newydd yn rhoi'r gallu i chi gofrestru eich penderfyniad (optio i mewn neu optio allan) ac i gadarnhau eich dymuniadau. Gallwch hefyd benderfynu gwneud dim byd, a fydd yn dangos nad oes gennych unrhyw wrthwynebiad i ddod yn rhoddwr organau. Cofiwch neilltuo amser i siarad â'ch teulu a'ch ffrindiau er mwyn iddynt fod yn ymwybodol o'ch dymuniadau.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Does dim rhaid i chi wneud dim nawr.
Os ydych eisiau bod yn rhoddwr, gallwch ymuno â'r gofrestr o hyd. Fodd bynnag, hyd nes y bydd y system newydd ar waith, y peth pwysicaf yw eich bod yn sôn wrth eich teulu a'ch ffrindiau am eich penderfyniad ynglŷn â rhoi organau.

Sut galla i gofrestru dymuniad i fod yn rhoddwr nawr?
Gall aelodau o'r cyhoedd gofrestru â Chofrestr Rhoddwyr Gwaed y GIG mewn sawl ffordd, gan gynnwys:

 • cofrestru ar-lein;
 • ffonio Llinell Rhoddwyr y GIG (0300 123 23 23);
 • wrth gofrestru am drwydded yrru gyda'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau;
 • wrth gofrestru â Meddyg Teulu
 • wrth wneud cais am Gerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd; wrth wneud cais am gerdyn 'Advantage' gyda Boots.
Stori Teddy Teresa a Alan Wilkin Shahab Miah a Yusha Mohammed Jan a Will Rogers Laura a Ava Raffour

Eich Straeon

"Mae gwybod bod rhan o'ch anwylyd yn parhau o fewn rhywun arall yn gysur. Os yw hyn yn stopio unrhyw berson arall rhag mynd drwy'r un peth, yna gall hyn ond fod yn dda. Roedd gan fywyd Teddy rôl bwysig iawn i'w chwarae."

Jess Evans

Darllenwch y stori lawn

"Roedd colli Claire yn ergyd erchyll ac annisgwyl. Roedden ni’n falch ei bod hi wedi mynegi ei theimladau drwy’r gofrestr. Fydden ni byth wedi breuddwydio mynd yn groes i’w dymuniadau."

Teresa a Alan Wilkin

Darllenwch y stori lawn

"Mae angen chwalu llawer o fythau mewn rhai cymunedau. Er enghraifft, mae rhai pobl yn credu bod rhai crefyddau, fel Islam, yn erbyn rhoi organau."

Shahab Miah a Yusha Mohammed

Darllenwch y stori lawn

"I mi, mae'n gwbl amlwg. Os nad ydych eisiau rhoi, byddwch yn gallu optio allan, ond os ydych eisiau rhoi, fydd dim angen i chi wneud dim gan y bydd y ddeddf newydd yn eich trin fel rhywun sy'n hapus i roi organau."

Jan a Will Rogers

Darllenwch y stori lawn

"I ni, mae rhoi organau yn gyfystyr â'r canlynol; os ydych chi'n fodlon cymryd, fe ddylech fod yn fodlon rhoi. Mae mor syml â hynny."

Laura a Ava Raffour

Darllenwch y stori lawn
ffaith
 • Mae dros 7000 o bobl yn aros am drawsblaniad yn y DU

 • Gall un rhoddwr achub hyd at 9 o fywydau

 • Nid yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n dod yn rhoddwyr ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau

 • Mae gan y DU un o'r cyfraddau uchaf o deuluoedd sy'n gwrthod cydsynio i roi organau

 • Dim ond 32% o bobl yng Nghymru sydd ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau

Myth
 • Dwi'n rhy hen i fod yn rhoddwr, fyddech chi ddim eisiau fy organau i!

  Darllenwch fwy
 • Mae gen i broblemau iechyd hirdymor, felly does dim ffordd alla i roi. Fyddan nhw ddim eisiau fy organau i!

  Darllenwch fwy
 • Fydd meddygon ddim yn gwneud digon i'm hachub os bydda i'n ymuno â'r Gofrestr Rhoddwyr Organau. Bydd mwy o ddiddordeb ganddyn nhw mewn cymryd fy organau i achub rhywun arall.

  Darllenwch fwy
 • Mae bod yn rhoddwr yn mynd yn groes i'm crefydd.

  Darllenwch fwy
 • Does dim angen i mi sôn wrth fy nheulu am fy nymuniad i fod yn rhoddwr gan ei fod wedi'i ysgrifennu yn fy ewyllys.

  Darllenwch fwy

Rhoi Organau o 2015.

Rydym yn ateb eich cwestiynau ar y ddeddf newydd ac yn dweud sut y bydd y system o roi organau yn gweithio o 1af Rhagfyr 2015.

Mwy o wybodaeth

I bwy y bydd y system newydd yn gymwys?

Bydd yn effeithio ar bob oedolyn sy'n byw ac yn marw yng Nghymru.

Darllenwch fwy