???SkipToContent???

Rhoi Organau Cymru

Rhoi Organau Cymru

 
 • Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau
 • Pam newid y system?
Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Rwyf am fod yn rhoddwr organau:

Optio i mewn

Gallwch gofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr organau

Drwy gofrestru eich dewis i fod yn rhoddwr, gallwch ddewis rhoi pob organ neu ddim ond rhai organau penodol.

Cofrestrwch benderfyniad i fod yn rhoddwr

Gwneud dim

Nid oes gennych unrhyw wrthwynebiad i ddod yn rhoddwr organau

Os nad ydych wedi cofnodi penderfyniad i roi organau (optio i mewn neu optio allan) ar Gofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG, ystyrir nad oes gennych wrthwynebiad i roi unrhyw un o'ch organau. Gelwir hyn yn "gydsyniad tybiedig".

Dod o hyd i ragor o wybodaeth

Nid wyf am fod yn rhoddwr organau:

Optio allan

Gallwch gofrestru penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau

Gallwch gofrestru'ch penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn sôn wrth eich anwyliaid am eich penderfyniad am roi organau, fel y gallant hwy sicrhau bod y penderfyniad yn cael ei barchu. Gallwch newid eich meddwl am roi organau unrhyw bryd.

Cofrestrwch benderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr
Pam newid y system?

Pam newid y system?

Mae prinder mawr o organau ar gyfer trawsblaniadau yng Nghymru a'r DU. Yn 2014-15, bu farw 14 o bobl yng Nghymru tra'r oeddent yn aros am drawsblaniad.

Mae Rhoi Organau yn beth prin. Llai nag un y cant o bobl Cymru sy’n marw mewn modd sy'n eu galluogi i roi eu horganau. Rheswm arall dros y prinder yw bod llawer o deuluoedd yn dweud Na i roi organau os nad ydynt yn gwybod a oedd eu hanwyliaid yn dymuno i hynny ddigwydd.

Bydd y system newydd yn gliriach i bawb. Os cysylltir ag aelodau'r teulu ynghylch rhoi organau, byddant yn gwybod y gallai eu hanwyliaid fod wedi optio allan ond eu bod wedi dewis peidio â gwneud.

Siaradwch am roi organau

Os byddwch chi mewn sefyllfa i roi eich organau pan fyddwch farw, bydd y mater yn cael ei drafod gyda'ch teulu. Mae'n bwysig, felly, fod aelodau eich teulu yn gwybod am eich penderfyniad.

Mwy o wybodaeth

Os nad ydych wedi cofnodi penderfyniad i roi organau (optio i mewn neu optio allan), ystyrir nad oes gennych wrthwynebiad i ddod yn rhoddwr organau.
Gelwir hyn yn "gydsyniad tybiedig".

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

 • Neu ffoniwch 0300 123 23 23

  Bydd galwadau i’r llinell ffôn yma yn cael eu hateb gan Wasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG.
  Mae’r llinellau ar agor 24 awr y dydd drwy'r flwyddyn
  Codir tâl yn ôl cyfradd eich contract am alwadau lleol.

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei hanfon yn ddiogel ac yn uniongyrchol i Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG. Gallwch weld eu datganiad am ddiogelu data ar eu gwefan.

ffaith
 • Mae dros 7000 o bobl yn aros am drawsblaniad yn y DU

 • Gall un rhoddwr achub hyd at 9 o fywydau

 • Nid yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n dod yn rhoddwyr ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau

 • Mae gan y DU un o'r cyfraddau uchaf o deuluoedd sy'n gwrthod cydsynio i roi organau

 • Dim ond 35% o bobl yng Nghymru sydd ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau

Myth
 • Dwi'n rhy hen i fod yn rhoddwr, fyddech chi ddim eisiau fy organau i!

  Darllenwch fwy
 • Mae gen i broblemau iechyd hirdymor, felly does dim ffordd alla i roi. Fyddan nhw ddim eisiau fy organau i!

  Darllenwch fwy
 • Fydd meddygon ddim yn gwneud digon i'm hachub os bydda i'n ymuno â'r Gofrestr Rhoddwyr Organau. Bydd mwy o ddiddordeb ganddyn nhw mewn cymryd fy organau i achub rhywun arall.

  Darllenwch fwy
 • Mae bod yn rhoddwr yn mynd yn groes i'm crefydd.

  Darllenwch fwy
 • Does dim angen i mi sôn wrth fy nheulu am fy nymuniad i fod yn rhoddwr gan ei fod wedi'i ysgrifennu yn fy ewyllys.

  Darllenwch fwy

Rhoi Organau o 2015

Cwestiynau ac atebion am y system newydd o roi organau.

Mwy o wybodaeth

I bwy mae'r system newydd yn gymwys?

Mae'n effeithio ar bob oedolyn sy'n byw ac yn marw yng Nghymru.

Darllenwch fwy

Dolenni perthnasol

Dywedwch wrth eraill am eich penderfyniad.
Mae Luke mor ddiolgchar am y rhodd o weld.
Bywyd fel Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau (SN-OD)
Doedd Carwyn ddim yn meddwl y byddai’n digwydd iddo fe.
Dyfodol mwy cadarnhaol i Katie.
Trawsblaniad dwbl yn dod â gobaith a sicrwydd.